SGK TEŞVİK

Güçlü bir ekonomi büyüyen güçlü şirketlerle olur.

Güçlü ekonominin en önemli göstergelerinden birisi ekonomik büyüme oranlarının yüksekliğidir. SGK’nın Katkısı Devlet güçlü bir ekonomi için çeşitli teşvikler verir. Bunlardan biri de SGK İstihdam teşvikleridir. Şirketlerin büyümesi, istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını belirli kanunlara çerçevesinde işvereni ve çalışanı teşviklerle destekler. Yüksek büyüme kişi başına gelir artışı, daha verimli bir ekonomik yapı ve toplumun daha yüksek harcama potansiyeline ulaşması, düşük işsizlik, yükselen verimlilik, artan yatırımlar, kamu borç yükünün düşmesi, tüketici ve iş dünyası güveninin artmasıdır.

SGK Teşviklerinden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

SGK Teşvik

SGK Teşvikleri; İstihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın, belirli kanunlara göre çok sayıda işvereni ve çalışanı teşviklerle desteklemesidir. İstihdamın artırılmasında etkisi olan şirketler, Sigorta Priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanabilirler. Teşviklerden yararlanmak için çalışan sayısında belirli bir sınır yoktur, yani küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri bu hakka sahiptirler.

SGK Teşviklerinden Yararlanmak İçin Genel Şartlar Neler?

  • Kamu kuruluşu değil “Özel Sektör İşvereni” Olmak (İstisnalar olabilir)

  • Yasal süre içerisinde tahakkuk eden sigorta primlerinin ödenmesi

  • Yasal süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi

  • Gecikme cezası/zammı ve idari para cezaları borcunun bulunmaması

  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

sgk teşvik yararlanma

Teşvik Kapsamında Olmayanlar

◦ Emekliler
◦ Devlet ile ihale usulü iş yapanlar
◦ Kamu Kuruluşları (İstisnalar olabilir)
◦ Sahte sigortalı bildiriminde bulunanlar
◦ Yapılandırılan/taksitlendirilen borçları zamanında ve düzenli ödemeyenler

SGK Teşviklerine Uygun Bildirim Yapmalısınız

SGK teşviklerinden yararlanabilecek koşullara sahipseniz SGK bildirimini teşviklere uygun bir şekilde düzenlemelisiniz. Sigortalı çalışan sayısı arttıkça, hangi çalışanların SGK teşviklerinden faydalanabildiğini ve birden fazla SGK teşvikinden faydalanıyorsa hangisinin daha avantajlı olduğunu, teşvik sürelerinin takip edilmesi oldukça güçleşiyor. Üstelik değişen kanunları takip etmek de ayrı bir sorumluluk getiriyor. Bu kadar çok kriterin doğru bir şekilde yapılması işverenler açısından zorluk getiriyor. Üstelik hata yapılması durumunda da cezaya maruz kalma riski de var.

O İş Bizde !

SGK teşvik hesaplamak, sigortalı çalışanların teşviklerini kontrol etmek, kanun düzenlemeleri takip etmek gerçekten çok zor. Siz bunları düşünmeyin. Artık o iş bizde !

◦ Hatasız
◦ Maksimum Teşvik 
◦ Hızlı Sonuç

SGK Şirketlere Hangi Destekleri Veriyor?

Küçük, büyük tüm şirketler, çalışan sayısı sınırı olmaksızın sigorta priminde indirim, destek ve teşviklerden faydalanabiliyor.

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlandıran teşvik.

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi – 2013/30 Sayılı Genelge
Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanan teşvik.

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası – 2013/30 – 2016/8 Sayılı Genelgeler

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlayan teşvik.

5510 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi 2011/54 – 2012/30 – 2012/37 Sayılı Genelgeler
Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya

Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sını
gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılayan teşvik.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, 2009-149 Sayılı Genelge Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılayan teşvik.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011-4 5 Sayılı Genelge Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlayan teşvik.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi , 2016/1 Sayılı Genelge Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlayan teşvik.

4857 Sayılı İş Kanunun 30. Maddesi, 2008/77 Sayılı Genelge

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlayan teşvik.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesi, 2008/85 – 2009/21 Sayılı Genelgeler

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılayan teşvik.

5225 Sayılı Kanunun 5. Maddesi, 2010/109 Sayılı Genelge

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılayan teşvik.

2828 sayılı Kanununun Ek 1. Maddesi. 2018/7 Sayılı Genelge

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılayan teşvik.

3294 sayılı Kanununun Ek 5. Maddesi.2018/8 Sayılı Genelge

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılayan teşvik.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19. Maddesi

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan teşvik.

4447 sayılı Kanunun ek 4. Maddesi, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanan teşvik.